Czołowy specjalista w zakresie baterii oraz zasilaczy od 16 lat
Nasza przewaga

Nowości w ofercie

Aktualności / Blog

BATERIE LITOWO-POLIMEROWE (LI-POLY) KONTRA BATERIE LITOWO-JONOWE (LI-ION)

Baterie zwane potocznie "polimerowymi" s? w gruncie rzeczy oparte na technologii ogniw litowo-jonowych, w ktrych zamiast p?ynnego elektrolitu u?yto elektrolitu w formie polimeru. Ich zasadnicz? przewag? jest elastyczno??, ktra pozwala producentom elektroniki u?ytkowej tworzy? mniejsze i ?atwiej dostosowane do formy urz?dzenia baterie.

Rynek baterii litowo-jonowych i litowo-polimerowych (LiPo, LIP) stale ro?nie, wraz ze zwi?kszaj?c? si? liczb? u?ywanych przez konsumentw urz?dze?, takich jak laptopy, smartwatche, tablety, kamery, power banki. W kolejnej dekadzie spodziewane jest zwi?kszenie zapotrzebowania na baterie tak?e poprzez rozwj w bran?y urz?dze? okre?lanych wsplnym mianem IoT (internet of things). Poniewa? urz?dzenia tego rodzaju mog? przybiera? najr?niejsze formy, baterie polimerowe b?d? coraz cz??ciej wykorzystywane, przez wzgl?d na mo?liwo?? nadawania im jakiegokolwiek, wymaganego kszta?tu, co nie jest mo?liwe w odniesieniu do baterii litowo-jonowych. Producenci doceniaj? tak?e inne zalety akumulatorw polimerowych, takie jak odporno?? na prze?adowanie, niskie ryzyko wycieku elektrolitu, mo?liwo?? stosowania baterii o r?nym nat??eniu pr?du. Wszystkie zebrane korzy?ci powoduj?, ?e tak?e w laptopach coraz cz??ciej spotykamy baterie polimerowe, a zw?aszcza w ultrabookach, ktre z za?o?enia musz? by? smuk?e i nie maj? zbyt wiele miejsca w obudowie, aby pomie?ci? bateri? opart? na cylindrycznych ogniwach litowo-jonowych.

Baterie litowo-polimerowe (Li-Po) maj? te? swoje wady. Jedn? z nich jest wy?szy koszt ni? w przypadku baterii litowo-polimerowych. Wynika on z wy?szego kosztu wdro?enia technologii produkcji ogniw polimerowych. Wraz z pojawianiem si? pierwszych zwiastunw dla nowych technologii produkcji baterii w przemy?le elektroniki konsumenckiej, mo?na przewidywa?, ?e wysoki koszt wej?cia w biznes baterii polimerowych sk?oni wielu producentw do wstrzymania si? z takimi decyzjami. Z drugiej strony, konsumenci coraz ch?tniej si?gaj? po urz?dzenia elektroniczne, ktre chc? mie? stale ze sob?. Dotyczy to wspomnianych ju? smartfonw i smartwatchy, a tak?e urz?dze? monitoruj?cych ca?odobow? aktywno?? cz?owieka, czyli tzw. smart bandy.

Jakie s? wi?c podstawowe r?nice, przewagi i minusy technologii ogniw litowo-polimerowych w porwnaniu do ogniw litowo-jonowych?

Zalety baterii polimerowych

Du?a odporno?? na uszkodzenia i elastyczno?? ogniw polimerowych sprawiaj?, ?e baterie mog? by? u?ywane w niewielkich urz?dzeniach elektronicznych i by? formowane w r?ne kszta?ty.
Niska waga ogniw - dzi?ki ?elowemu eletrolitowi mo?na zrezygnowa? z metalowej os?ony chroni?cej ogniwo.
Zwi?kszone bezpiecze?stwo baterii - wi?ksza odporno?? na prze?adowanie i ni?sze ryzyko wycieku elektrolitu.

Minusy baterii polimerowych

Drogie w wyprodukowaniu - drogie w zakupie.
Nie istnieje standardowy format ogniw - wi?kszo?? ogniw powstaje na zamwienie pod konkretne rozmiary.
Ni?sza g?sto?? energii magazynowanej w baterii polimerowej ni? w baterii litowo-jonowej.

JAK ODNALE?? W?A?CIW? BATERI? DO LAPTOPA?

Szukaj?c zamiennika swojej zu?ytej, oryginalnej baterii w laptopie, nale?y pos?ugiwa? si? kodem oryginalnej baterii lub te? modelem swojego laptopa. Dodatkowo nale?y upewni? si?, ?e dobierana bateria ma napi?cie w akceptowalnym dla naszego laptopa zakresie.

Dobr baterii na podstawie numeru / kodu cz??ci oryginalnej
Numer oryginalnej cz??ci (part number) jest najwa?niejszym parametrem, ktry powinien zosta? dopasowany podczas wyboru zamiennika. Numer baterii jednoznacznie j? definiuje i w tym wypadku, o ile zgodne b?dzie tak?e napi?cie, nie ma miejsca na pomy?k? podczas zakupu.
Numer baterii mo?na odczyta? z jej tabliczki znamionowej. Je?eli dysponujesz swoj? dotychczasow? bateri?, sprawd? ten kod na umieszczonej na niej opisie. Je?eli Twoja bateria jest wbudowana w laptopie i wymaga jego cz??ciowego rozebrania, mo?esz zacz?? od szukania baterii wed?ug producenta i modelu laptopa, a nast?pnie upewni? si? u naszych konsultantw, co do swojego wyboru.

Jak wygl?da numer baterii?
W zale?no?ci od producenta laptopa, mo?e to by? ci?g cyfr i znakw u?o?ony wed?ug r?nych konfiguracji. Poni?ej podajemy przyk?ady dla wybranych marek notebookw.

Bateria do Apple - AXXX, np. A1278, A1286, A1369, A1237, A1185, A1322 itp..
Bateria do Acer - ASXXXX (np. AS10D51, AS10D31), ARXXXXX (np. ARAR5BXB63) BATBLXXXX (BATBL50L6)
Bateria do Asus - A32-XX (np. A32-K55)
Bateria do Dell - mo?e by? tutaj r?na konfiguracja, np. MR90Y, J1KND, MP490, PT434
Bateria do Fujitsu - Siemens: np. FPCBP331, FPCBP250, FPCBP331, ale rwnie? S26391-F495-L100
Bateria do HP Compaq - najcz??ciej wyst?puj? 2 rodzaje oznacze?:
A. HSTNN-XXXX (np. HSTNN-105C)
B. Ci?g cyfr w formacie XXXXXX-XXX (np. 593553-001)
Bateria do Lenovo IBM - nale?y szuka? kodw FRU oraz ATM, np. L11S6Y01, L11M6Y01, 45N1001
Bateria do Samsung - AA-XXXXXXX (np. AA-PB9NC6B, AA-PB9NS6B, AA-PB9MC6B, AA-PB9NC6W, AA-PB2VC6B)
Bateria do Sony Vaio - VGP-BPSXX (np. VGP-BPS26, VGP-BPS35A, VGP-BPS22, VGP-BPS21B, VGP-BPS21)
Bateria do Toshiba - PAXXXX-XXXX (np. PA3817U-1BRS, PA3534U-1BRS, PA5024U-1BRS, PA3634U-1BRS)

Dobr baterii na podstawie marki i modelu laptopa
Znaj?c producenta swojego laptopa i jego model mo?esz rwnie? odnale?? w?a?ciw? bateri?, cho? rekomendujemy dodatkowo upewni? si? na podstawie numeru cz??ci akumulatora. Producent laptopa b?dzie zazwyczaj nam znany, mark? odnajdziemy rwnie? do?? ?atwo na obudowie notebooka (na klapie, pod ekranem), problem mo?e wyst?pi? natomiast z odnalezieniem konkretnego modelu laptopa. Nazw? modelu mo?emy odnale??:

A. Na obudowie - nale?y szuka? oznacze? przy klawiaturze, ekranie, na spodniej cz??ci laptopa na jego tabliczce znamionowej
B. W systemie operacyjnym laptopa - w przypadku Windows otwrz wiersz polece? (wpisz CMD w wyszukiwarce windows), a nast?pnie wpisz polecenie: wmic csproduct get name

Upewnij si? w kwestii napi?cia baterii
W niektrych wypadkach mo?e si? zdarzy?, ?e do Twojego laptopa wyst?puj? baterie o dwch r?nych zakresach napi??. Napi?cie baterii odnajdziesz na jej tabliczce znamionowej. Mog? wyst?pi? 2 podstawowe zakresy:

A. 10.8V~11.1V
B. 14.4V~14.8V

JAK DBA? O BATERI? W MACBOOK?

Pierwsze ?adowanie notebooka Mac
W przypadku baterii litowo polimerowych, czyli tych najcz??ciej znajduj?cych si? w urz?dzeniach Apple, niewskazane jest ich trzykrotne ?adowanie i roz?adowywanie do ko?ca. Wynika to z tego, ?e akumulatory li-pol nie maj? efektu pami?ci. Konieczne jest natomiast na?adowanie i roz?adowanie baterii jeden raz. Potrzebne to jest do kalibracji baterii.

Kalibracja baterii w MacBooku
To, co ile trzeba skalibrowa? bateri? w notebooku, uzale?niona jest od tego, jaki model urz?dzenia si? posiada. Apple zaleca, aby w MacBooku oraz MacBooku Pro skalibrowa? bateri? raz w miesi?cu. W przypadku modeli MacBook Air, MacBook i MacBook Pro wyprodukowanych po 2009 roku tego dzia?ania nie trzeba przeprowadza?.

Kalibracja sprawia, ?e urz?dzenie b?dzie mog?o pracowa? z maksymaln? wydajno?ci?, a my zostaniemy poinformowani o dok?adnej pojemno?ci baterii. Oznacza to, ?e MacBook nie przejdzie bez ostrze?enia w stan spoczynku, czy te? nie wy??czy si?.

Jak kalibrowa? baterie w MacBooku?

Na?aduj bateri? do pe?na. Dioda na konektorze MagSafe powinna za?wieci? si? na zielono, a piktogram baterii OS X pokaza?, ?e bateria jest pe?na.
Pozostaw akumulator w stanie pe?nego na?adowania na minimum 2 godziny. W tym czasie mo?esz pracowa? normalnie na notebooku.
Roz??cz kabel od zasilania i pracuj tylko na baterii, gdy si? roz?aduje i na ekranie pojawi si? ostrze?enie o niskim poziomie na?adowania, zapisz wszystkie wa?ne dokumenty i kontynuuj prac?. Po roz?adowaniu komputer automatycznie przejdzie w stan u?pienia.
Wy??cz komputer lub poczekaj minimum 5 godzin, a nast?pnie pod??cz go do zasilania i za?aduj bateri? do pe?na.
Monitorowanie stanu baterii w MacBook
W optymalizowaniu czasu pracy MacBooka na baterii pomo?e rwnie? monitorowanie jej poziomu na?adowania oraz prawid?owego funkcjonowania. Aby na bie??co kontrolowa? podstawowe parametry baterii, mo?esz si?gn?? po aplikacje takie jak Watts, CoconutBattery czy Battery Health. Aplikacje te pozwalaj? monitorowa? poziom na?adowania, bie??ce i maksymalne tempo roz?adowywania, szacowany czas pozosta?y do na?adowania czy liczb? cykli. Informacje te b?d? przydatne do okre?lenia, czy bateria pracuje wydajnie i efektywnie.

Jak dba? o bateri? w MacBook?
Kalibracja i monitorowanie stanu baterii to tylko podstawy w dbaniu o ni?. Wa?ne jest rwnie? to, w jaki sposb bateri? wykorzystuje si? na co dzie?. Apple rekomenduje, ?eby bateri? codziennie od??cza? i roz?adowywa?. Jej sta?e pod??czenie do pr?du i rzadkie roz?adowywanie mo?e prowadzi? do spadku wydajno?ci na d?ugo przed osi?gni?ciem maksymalnej liczby cykli. Baterii nie trzeba codziennie roz?adowa? do samego ko?ca, ale zaleca si?, aby podejmowa?a ona przynajmniej minimaln? prac?.

Kolejne kroki, ktre mo?na podj?? w celu przed?o?enia wydajno?ci baterii to:

praca w temperaturze od 10 do 35 stopni Celsjusza,
przechowanie baterii w temperaturze od 10 do 25 stopni Celsjusza,
w przypadku d?ugiego nieu?ywania MacBooka na?adowanie go do 50% i zostawienie w zacienionym miejscu,
maksymalne wykorzystywanie ka?dego cyklu ?adowania i oszcz?dzanie baterii, oznacza to m.in. prac? na przyciemnionym ekranie, wy??czenie aplikacji pracuj?cych w tle, czy od??czenie modu?u WiFi, je?li si? z niego nie korzysta.

JAK WYGENEROWA? RAPORT O STANIE BATERII W WINDOWS 7 I WINDOWS 10?

Zarwno Windows 7, jak i Windows 10 posiadaj? ciekawe narz?dzia do sprawdzania stanu baterii. Pomagaj? one w ustaleniu, jaki jest aktualny stan baterii i czy ten element pracuje na 100% swoich mo?liwo?ci. Oprcz tego nowe polecenia systemu Windows pozwalaj? rwnie? zapozna? si? z informacjami pomagaj?cymi w rozwi?zywaniu problemw z zasilaniem. Zobacz, jak sprawdzi? stan baterii w Windows 7 oraz 10.

Jak sprawdzi? stan baterii w Windows 7?
Kliknij na przycisk Start i w pole wyszukiwania wpisz: cmd. Po ukazaniu si? listy z wynikami, kliknij prawym przyciskiem myszy na cmd.exe i wybierz opcj?: uruchom jako administrator.
W oknie, ktre si? pojawi, wpisz: powercfg /Energy i naci?nij Enter.
Po tej komendzie zostanie uruchomiony program diagnostyczny. Analiza potrwa 60 sekund, a o jej zako?czeniu poinformuje ci? komunikat: analiza uko?czona. Jak si? pojawi, mo?esz zamkn?? okno X.
Diagnoz? stanu baterii mo?esz zobaczy? klikaj?c na przycisk Start, Komputer i podwjnie na dysk lokalny (C:), a nast?pnie wybierz katalogi Windows, System 32 i kliknij na plik: energy-report.html.
Wybrany plik nale?y skopiowa?, u?ywaj?c kombinacji klawiszy Ctrl+C, a nast?pnie umie?ci? na pulpicie (za pomoc? kombinacji Ctrl+V). Skopiowany plik otwiera si? podwjnym klikni?ciem.
Wyniki pojawiaj? si? w oknie przegl?darki WWW. Raport przewijamy do informacji o akumulatorze. Przeanalizowane przez program diagnostyczne dane podaj? jego pojemno?? w miliwatogodzinach. Pojemno?? b?dzie podana pocz?tkowa oraz aktualna. W przypadku, gdy aktualna pojemno?? baterii wynosi po?ow? pierwotnej, to warto pomy?le? o zakupie nowego akumulatora.

Jak sprawdzi? stan baterii w Windows 10?
Raport o wydajno?? baterii wywo?a? mo?na rwnie? w systemie Windows 10. Badanie okresowe akumulatora najlepiej robi? cyklicznie. Diagnost? uruchamia si? nast?puj?co:

Prawym przyciskiem myszy kliknij na przycisk Start i wybierz: Wiersz polecania (administrator),
Wpisz polecenie: powercfg /batteryreport
Po tych czynno?ciach zostanie uruchomiony system diagnostyczny, a raport zostanie zapisany we wskazanym miejscu np. na dysku C,
Aby szybko otworzy? plik raportu u?yj skrtu przyciskw Windows+R i wklej w pojawiaj?ce si? okno: C:\WINDOWS\system32\battery-report.html
Raport zostanie otworzony w karcie przegl?darki. Znajdziesz w nim informacje na temat zu?ycia baterii, cyklw jej ?adowania, ?redniej d?ugo?ci czasu pracy baterii.

Jak cz?sto sprawdza? stan baterii w laptopie?
Rekomenduje si?, aby stan baterii w laptopie sprawdza? raz na miesi?c. Dzi?ki temu b?dzie si? mia?o sta?? kontrol? nad akumulatorem i w przypadku stwierdzenia nieprawid?owo?ci b?dzie mo?na szybko zareagowa?.

JAK CHRONI? SMARTFONA I LAPTOPA PRZED PRZEGRZANIEM?

Pomimo schy?ku lata wci?? odnotowujemy do?? wysokie temperatury. Upa?y szkodliwe s? nie tylko dla nas, ale i dla naszych urz?dze? elektronicznych. Wysokie temperatury mog? zaszkodzi? tabletom, smartfonom, laptopom czy telefonom. Wystawianie ich na wysokie temperatury mo?e si? ?le sko?czy?, dlatego warto pozna? kilka zasad, ktre pomog? unikn?? przegrzania smartfona oraz odpowiednio sch?odzi? urz?dzenie.

Laptop na upale
Bez wzgl?du na to, jakiego gad?etu elektronicznego u?ywasz (laptopa, tabletu, smartfonu), mo?e on dzia?a? w cieple dzi?ki znajduj?cemu si? w nim akumulatorze. Akumulator ma jednak swoje ograniczenia. W przypadku bardzo wysokich temperatur dochodzi do jego przegrzania. Objawia si? to wolniejszym dzia?aniem sprz?tu, zawieszaniem si?, ca?kowit? odmow? wsp?pracy. W efekcie przegrzanie mo?e doprowadzi? nawet do trwa?ego uszkodzenia gad?etu. Aby unikn?? takich sytuacji, warto chroni? urz?dzenia elektroniczne przed przegrzaniem.

Jak chroni? telefon przed przegrzaniem?
Je?li chcesz chroni? swj telefon, laptop czy tablet przed przegrzaniem wystarczy, ?e zastosujesz si? do kilku prostych rad.
Nie zostawiaj gad?etw elektronicznych w zamkni?tym, gor?cym samochodzie, plecaku, torbie czy torebce.
U?ywaj swoich urz?dze? w cieniu wystawianie gad?etw na intensywne dzia?anie promieni s?onecznych mo?e je uszkodzi?.
Przechodz?c z gor?cego miejsca do zimniejszego np. tego klimatyzowanego, pozwl przez kilka minut zaaklimatyzowa? si? urz?dzeniu i nie rozpoczynaj na nim pracy od razu; kilka minut odpoczynku pozwoli na och?odzenie wewn?trznych procesorw.
Nie ?aduj baterii do pe?na proces ?adowania wytwarza du?o ciep?a, je?li wi?c mo?esz, w upalne dni staraj si? nie ?adowa? urz?dze? na full, a na zewn?trz nie korzystaj z power bankw.
Nie korzystaj z wielu aplikacji jednocze?nie intensywna praca urz?dzenia sprawia, ?e wytwarza on dodatkowe ciep?o; w szczeglnie gor?ce dni wy??cz aplikacje i procesy w tle, ktre b?d? obci??a? urz?dzenie.
Zdejmij etui ?adne etui ochronne nie jest przewiewne i chocia? tablet czy smartfon jest w nim bezpieczny, to tak?e bardziej nara?ony na przegrzanie.
Jak och?odzi? laptopa?
Je?li twj laptop uleg? przegrzaniu, musisz podj?? dzia?ania, ktre go och?odz?. Pami?taj, ?e do przegrzania laptopa mo?e doj?? zarwno latem, jak i zim?. W przypadku zauwa?ania tego problemu:

dostosuj ustawiania zasilania, tak aby urz?dzenie zu?ywa?o mniej energii,
oczy?? otwory wentylacyjne,
zastosuj podk?adki ch?odz?ce do laptopa,
wy??cz urz?dzenie, kiedy przestajesz z niego korzysta?.
Jak och?odzi? smartfona?
Przegrzaniu ulec mo?e rwnie? smartfon czy tablet. W takiej sytuacji nale?y wy??czy? urz?dzenie i pozostawi? do ostygni?cia. Dopiero gdy uzyska ono temperatur? pokojow?, mo?na je ponownie w??czy? i u?ywa?.

BATERIA LITOWO-JONOWA: CO WARTO O NIEJ WIEDZIE??

Baterie litowo-jonowe s? tymi najpopularniejszymi. Znajdziemy je w wielu urz?dzeniach. Stosowane s? one nie tylko w laptopach, ale i innych sprz?tach i elektronarz?dziach np. odkurzaczach czy dronach. Ich popularno?? wynika z posiadanych zalet. Baterie litowo-jonowe szybko si? ?aduj?, s? trwa?e i niezwykle wydajne. Poznaj specyfik? ich dzia?ania.

Krtka historia technologii litowo-jonowej
Pierwsze eksperymenty z litowymi bateriami zacz?to ju? na pocz?tku XX wieku, w 1912 roku George Newton Lewis zacz?? bada? i odkrywa? potencja? litu jako tworzywa na baterie, a pierwsze baterie litowe na rynku pojawi?y si? 1970 roku. Prawdziwy prze?om nast?pi? jednak w 1979 roku, kiedy to profesor John Goodenough oraz Koichi Mizushima na Uniwersytecie Oksfordzkim stworzyli bateri? litow?, w ktrej lit w?druje przez baterie z jednej elektrody w drug? w postaci jonw. To rozwi?zanie jest podstaw? wsp?cze?nie stosowanych baterii jonowo-litowych.

Na skal? masow? i do u?ytku komercyjne koncepcje naukowcw z Oksfordu wesz?y w 1991 roku. Baterie litowo - jonowe zastosowa?a marka Sony w swoich kamerach. Za jej przyk?adem pod??a?y kolejne firmy specjalizuj?ce si? w produkcji sprz?tu elektronicznego.

Jak dzia?a bateria litowo jonowa?
Bateria litowo-jonowa przechowuje i uwalnia energi?, ktra przenoszona jest przez elektrony z jednego ko?ca baterii na drugi. Ko?ce baterii, czyli elektrody maj? ?adunek ujemny i dodatni. Anoda (elektroda ujemna) zbudowana jest najcz??ciej z odmiany w?gla, natomiast katoda (elektroda dodatnia) z litu, pomi?dzy nimi znajduje si? elektrolit w postaci ciek?ej odpowiadaj?cy za transport ?adunku elektronicznego, czyli jonw litu. Dzia?anie baterii jest proste podczas ?adowania dodatnie jony litu przechodz? z katody do anody, przy roz?adowaniu zachodzi odwrotno?ci tego procesu.

Zalety baterii litowo- jonowej
Technologia litowo jonowa znana jest od dawna, nadal jednak nie wychodzi z mody. Wynika to z jej du?ych atutw. Ten rodzaj baterii posiada wysok? g?sto??, ktra pozwala na zwi?kszon? wydajno??, trwa?o?? oraz zapewnia szybsze ?adowanie. Czas pracy akumulatora litowo-jonowego zale?ny jest od pojemno?ci i zu?ycia energii. Pierwszy parametr wyra?any jest w mAh i ulega zmianie na skutek u?ywania. Nale?y pami?ta?, ?e pojemno?? akumulatora wp?ywa bezpo?rednio na czas pracy urz?dzenia.

Zu?ycie baterii litowo- jonowej uzale?nione jest natomiast od wielu czynnikw. Wp?ywa na to np. jasno?? ekranu, korzystanie z Internetu, temperatura i wiek urz?dzania czy zu?ycie procesora. W zale?no?ci od warunkw zapewnionych akumulatorowi, czas jego pracy mo?e by? r?ny.

Baterie litowo-jonowe to niezwykle popularne rozwi?zanie stosowane przez najwi?ksze firmy produkuj?ce sprz?t elektroniczny. Maj? one wiele zalet, trzeba jednak pami?ta?, ?e tak jak ka?de baterie ulegaj? starzeniu. Wa?n? informacj? jest natomiast to, ?e ?ywno?? akumulatora mo?na przed?u?y?. O tym, jak dba? o bateri? w MacBooku i nie tylko mo?esz dowiedzie? si? z naszego bloga.